KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

42 2490 1044 0000 4200 6596 5676

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

Kl. I - III
Kalina Kowalska
Alicja Smugły (z-ca przewodniczącej)
 
Kl. IV-VIII
Dorota Jeremiejczyk
Marzena Hyra Gawron (przewodnicząca)
Dorota Pełechaty (skarbnik)

Wybory do Rady Rodziców odbyły się 13 września 2022 roku.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 
20 zł na miesiąc tj. 200 zł na rok.
Wpłat można dokonywać na konto bankowe. 

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Indywidualne konsultacje z nauczycielami i specjalistami cały semestr.

ZAPLANOWANE SPOTKANIA:

I semestr roku szkolnego 2022/2023:

13 września 2022 r. - godz. 17.00

7 listopada 2022 r. - godz. 17.00

2 lutego 2023 r. - godz. 17.30

  KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

- 1 września 2022 r. - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO.

- 23 grudnia - 31 grudnia 2022 r. - ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.

- 16 stycznia - 29 stycznia 2023 r. - FERIE ZIMOWE. 

- 6 kwietnia - 11 kwietnia 2023 r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.

- 23 czerwca 2023 r. - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKONEGO.

- 26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. - WAKACJE.

  SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 
20 zł na miesiąc tj. 200 zł na rok. 

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem.

punktor1.gif  PODZIĘKOWANIA

Grafika przedstawia dyplom z podziękowaniami dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdańsku za aktywne wspieranie działań proekologicznych w szkole. Pod dyplomem podpisał się Zespół Ekokreatywni reprezentowany przez panią Katarzynę Kaczmarek.

podziekowaniazigzag.jpg

  PODZIĘKOWANIA

Dziękuję wszystkim rodzicom,

którzy zaangażowali się w udział w ogólnopolskich badaniach naukowych

prowadzonych przez Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Biorąc udział w badaniu przyczyniliście się Państwo

do wprowadzenia na rynek polski nowego narzędzia

do diagnozy funkcjonalnej ABAS – 3, zgodnego z klasyfikacją DSM – 5,

które będzie służyło również naszym dzieciom.

Psycholog

Joanna Górniak

Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdańsku

  LOKALIZACJA I GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA W ROKU 2018.

Wykaz punktów w załączonej tabeli: WYKAZ PUNKTÓW

punktor1.gif  ZASADY PRZEDŁUŻENIA OKRESU NAUKI WG ROZPORZĄDZENIA MEN

Zasady przedłużenia okresu nauki zgodnie

z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

5. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniów szkół w zakładach

poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1. w szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2. w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, oraz

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

 

 punktor1.gif CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW

LITERATURA DLA RODZICÓW

ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ