Konto bankowe rady rodziców 42 2490 1044 0000 4200 6596 5676

Rada rodziców rok szkolny 2023/2024

p. Marzena Hyra - Gawron
p. Alina Nowikowska
p. Justyna Zborowska - Stunża
p. Monika Reich

Wybory do Rady Rodziców odbyły się 14 września 2023 r.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 
20 zł na miesiąc tj. 200 zł na rok.
Wpłat można dokonywać na konto bankowe. 

grafika dekoracyjna  Harmonogram spotkań z rodzicami

Indywidualne konsultacje z nauczycielami i specjalistami cały semestr.

Zaplanowane spotkania:

 • 14 września 2023 r.
 • 14,15 listopada 2023 r.
 • 25 stycznia 2024 r.
 • 21 marca 2024 r.
 • 20-21 maja 2024 r.

grafika dekoracyjna  Kalendarium roku szkolnego

- 4 września 2023 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

- 23 grudnia - 31 grudnia 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna.

- 29 stycznia - 11 lutego 2024 r. - ferie zimowe. 

- 28 marca - 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna.

- 21 czerwca 2024 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego.

- 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. - wakacje.

grafika dekoracyjna  Składka na radę rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 
20 zł na miesiąc tj. 200 zł na rok. 

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem.

grafika dekoracyjna  Zasady przedłużenia okresu nauki wg rozporządzenia MEN

Zasady przedłużenia okresu nauki zgodnie

z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

5. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

 1. w szkole podstawowej
  1. o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
  2. o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;
 2. w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

 1.  opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, oraz
 2. zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

 1.  w przypadku szkoły podstawowej:
  1. na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
  2. na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
 2. w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

 

 grafika dekoracyjna Ciekawostki dla rodziców

Literatura dla rodziców

Zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością intelektualną