Zasady rekrutacji w SPS 37  

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 w Gdańsku – Oliwie , ul. Piastowska 35/37 – nie jest placówką „obwodową”.

  2. Uczniowie do klas pierwszych przyjmowani są na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP, oraz diagnozy wstępnej prowadzonej przez specjalistów zatrudnionych w placówce.

  3. Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem lub pedagogiem (w dogodnym dla szkoły czasie) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

  4. W danym roku szkolnym tworzone są jeden lub dwa oddziały dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W przypadku braku naboru do tych klas, istnieje możliwość utworzenia oddziałów dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

  5. Szkoła każdego roku na przełomie lutego/marca organizuje Dzień Otwarty, podczas którego można zobaczyć klasy, gabinety, pracownie, pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny oraz zasięgnąć opinii specjalistów. Informacje o terminie Dnia Otwartego zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły, powiadomione zostają Poradnie PP oraz przedszkola specjalne i integracyjne.

  6. Informację o przyjęciu dziecka do szkoły otrzymują rodzice/opiekunowie indywidualnie - telefonicznie z sekretariatu.

  7. W przypadku wolnego miejsca, istnieje możliwość przyjęcia uczniów do klas wyższych.

  8. Ilość uczniów w oddziałach zależna jest od rodzaju niepełnosprawności i uregulowana przepisami nadrzędnymi.


Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą!!!