ŚWIETLICA ZAPEWNIA UCZNIOM OPIEKĘ 
OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 17.00
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i rekreacji. Zajęcia w świetlicy odbywają się w 5-cio osobowych grupach, w ramach których realizowane są koła zainteresowań.
Świetlica w ramach swojej pracy proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia plastyczne, manualne,
umuzykalniające, zachęca do wspólnych gier stolikowych i zabaw ruchowych.


 

STOŁÓWKA SZKOLNA WYDAJE CODZIENNIE PEŁNE,
DOMOWE OBIADY.
Szkoła posiada własną kuchnię, która każdego dnia przygotowuje smaczne, dwudaniowe obiady.
Po zjedzonym posiłku na dzieci czeka deser, 
w postaci zdrowych owoców.

  METODY PRACY:

Wszyscy uczniowie zgodnie z potrzebami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej objęci są 
różnorodną pomocą terapeutyczną. 

Na terenie szkoły odbywaja się zajęcia z zakresu:
  TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Podczas zajęć terapii logopedycznej:
• Pracujemy indywidualnie lub w małych zespołach w zależności od potrzeb oraz możliwości dzieci.
• Usprawniamy motorykę narządów mowy.
• Usprawniamy aparat oddechowy.
• Wywołujemy i utrwalamy prawidłową realizację zaburzonych głosek.
• Doskonalimy percepcję słuchową i wzrokową.
• Poszerzamy czynne i bierne słownictwo z wielu dziedzin życia.
• Doskonalimy umiejętność budowania zdań oraz dłuższych wypowiedzi.
• Rozwijamy i doskonalimy umiejętność czytania i pisania.
• Stosujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji u uczniów niemówiących oraz mających trudności w porozumiewaniu się – wprowadzamy tablice tematyczne, książki komunikacji wykorzystujące symbole obrazkowe oraz gesty.
  REHABILITACJI
Zajęcia rehabilitacji prowadzone są indywidualnie w oparciu o programy rehabilitacyjne, dostosowywane do możliwości i potrzeb uczniów, z zastosowaniem nowoczesnych metod usprawniania. Dysponujemy dwiema salami, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
                    
  GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Celem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest:
• Wytworzenie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno-kompensacyjne podczas różnych form aktywności fizycznej.
• Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała i harmonii ruchu.
• Wspomaganie naturalnego rozwoju psychofizycznego.
• Likwidowanie istniejących odchyleń w rozwoju fizycznym wykraczających poza przyjętą normę.
• Wyrównywanie i zapobieganie niedoborom sprawności fizycznej.
• Zwiększenie wydolności układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, mięśniowego i więzadłowo- kostnego mających wpływ na prawidłowe działanie narządów wewnętrznych, poprawę ruchomości w stawach, wzrost siły mięśniowej, co wytwarza prawidłowy gorset mięśniowy i ładną sylwetkę.
  TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI ORAZ TERAPII RELAKSACYJNEJ - JOGA DLA DZIECI

Integracja sensoryczna - scalanie wrażeń zmysłowych; łączenie bodźców zmysłowych wpływających do ośrodkowego układu nerwowego przez układy zmysłów jak: wzrok, dotyk, równowaga, słuch, czucie głębokie.

Najczęstszymi objawami dysfunkcji integracji sensorycznej są:

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • deficyty uwagi,
 • słaba organizacja zachowania,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • słaba koordynacja ruchowa i inne.

Z rozwojem integracji sensorycznej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka, adekwatny jej rozwój jest podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

Joga dla Dzieci – jest to nowa dziedzina zataczająca coraz szersze kręgi w krajach zachodnich. Na tych zajęciach oferujemy dzieciom przestrzeń w której mogą czuć się wolne, tworzyć, wyrazić siebie, zrelaksować. W dzisiejszych czasach dzieci mają wiele zajęć, które powodują w nich stres. Na zajęciach jogi czują się dobrze, są akceptowane takimi jak są. Może to pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, równowagi, przewodzenia grupie, wyrażania swoich emocji.

Zajęcia prowadzone są w sposób łączony lub selektywny, zgody z metodą. Zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb grupy. Prowadzi je instruktor wykwalifikowany w każdej z metod, w sali wyposażonej w sprzęt niezbędny do tego typu działań.

Na zajęciach poruszane są również, tematy dotyczące zdrowego trybu życia, odżywiania, higieny i bezpieczeństwa w czasie aktywności ruchowej wszelkiego typu.
  TERAPII EEG BIOFEEDBACK
Terapia EEG Biofeedback ma na celu korzystną dla zdrowia regulację fal mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu czego wynikiem jest polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej.
  INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ POMOCY PSYCHOLOGA

Na co dzień psycholog pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami.  Współpracuje także z innymi osobami związanymi z dzieckiem oraz pragnącymi  poprawy jego funkcjonowania i komfortu. Swoją pracę koncentruje na kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów. Ponadto do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb i możliwości;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  OPIEKI PEDAGOGA

Pedagog jest  łącznikiem wszystkich osób biorących udział w procesie wychowawczo - edukacyjnym w szkole, jak i pracujących na rzecz rodziny i dzieci poza szkołą. Jest koordynatorem działań, w których udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele i inne instytucje opiekuńczo-wychowawcze.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, uczniów i rodziców.

Do głównych zadań pedagoga należą:

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy uczniów (m.in. MOPR, PPP, OIK, Policja, Sąd, kuratorzy zawodowi i społeczni);
 • realizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających potrzeby oraz zainteresowania uczniów;
 • profilaktyka wychowawcza (działania wychowawczo – profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły);
 • indywidualna opieka pedagogiczna (organizowanie i prowadzenie różnych form opieki/pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli);
 • doradztwo zawodowe (planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), wychowawców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu);
 • pomoc materialna i społeczna (działania na rzecz zorganizowanej opieki/pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej).
  TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Do prowadzenia ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami zostały przygotowane dwa gabinety. Są one wyposażone w specjalistyczne pomoce niezbędne do prowadzenia tego typu terapii. W jednym z gabinetów znajdują się dwa zestawy komputerowe zawierające programy dydaktyczne: „Wspomaganie rozwoju". Zajęcia mają na celu wszechstronną stymulację rozwoju, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Sympatyczna atmosfera panująca w obu pomieszczeniach, sprawia że poza funkcją terapeutyczną, umożliwiają one uczniom relaks oraz szansę prowadzenia rozmów na nurtujące ich tematy. W czasie zajęć uczniowie otoczeni są opieką doświadczonych pedagogów, którzy wspierają uczniów w pokonywaniu trudności związanych z nauką, a także ich adaptacji w szeroko pojętym środowisku.
  TERAPII RĘKI

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. Małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostosowania wrażeń dotykowych  i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów ich różnicowania.

Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność dłoni ucznia, w późniejszym etapie obejmuje też naukę pisania.

Cele wiodące w terapii reki:

 • samoobsługa,
 • komunikacja i interakcja społeczna,
 • zabawa i umiejętności szkolne.

          treki.jpg        treki1.jpg

         treki2.jpg         treki3.jpg

  MUZYKOTERAPII

Zajęcia muzykoterapii mają charakter terapeutyczny. Ich głównym celem jest poprawa jakości życia uczestników zajęć. Do celów szczegółowych można zaliczyć:

 • wzrost samooceny i pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia,
 • nauka różnych form odpoczynku (uspokojenie, relaks) oraz odreagowania emocji,
 • poprawa komunikacji w grupie oraz między dzieckiem a terapeutą,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez wykorzystywanie gestów Makaton oraz Symboli PCS,
 • uwrażliwianie na muzykę,
 • ujawnianie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania własnych i cudzych nastrojów emocjonalnych, wdrażanie do sposobów zmiany nastroju,
 • poprawianie kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych.

Wykorzystywane techniki:

 • śpiew (acapella i z akompaniamentem),
 • gra na instrumentach,
 • improwizacje,
 • ekspresja ruchowa,
 • słuchanie muzyki,
 • tworzenie akompaniamentu.

Metody:

 • Mobilna Rekreacja Muzyczna,
 • Elementy muzykoterapii kreatywnej,
 • Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji: Makaton, Symbole PCS.
            20181205_121757.jpg       20181205_122102.jpg 
            
                       20181205_122636.jpg     20181205_123424.jpg
  BIBLIOTERAPII

Zajęcia z biblioterapii sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych, słuchaniu i  koncentracji. Dzięki odpowiednio dobranej literaturze kształtuje się  w dzieciach poczucie pewności siebie oraz pożądane postawyspołeczne. Biblioterapia pomaga w wielu trudnych  sytuacjach emocjonalnych;  zmniejsza strach, uspokaja, redukuje lęki, pomaga zaakceptować siebie, niesie ulgę w cierpieniu, pomaga nieśmiałym, dodaje otuchy i siły do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  Dzięki niej można dokonać zmian w sferze emocjonalnej oraz eliminować powstałe napięcia.

Podstawowe techniki biblioterapeutyczne to:

 • głośne, samodzielne czytanie tekstów,
 • słuchanie tekstów biblioterapeutycznych o charakterze relaksacyjnym lub aktywizującym,
 • dyskusja nad czytanym utworem,
 • wymyślanie innego zakończenia utworu,
 • wchodzenie w rolę wybranego bohatera i przedstawienie scenek inspirowanych sytuacją literacką,
 • wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującej jego nastrój,
 • wykonywanie prac plastycznych ilustrujących emocje uczniów wywołane czytanym utworem.

20181205_140259.jpg