Program szkoła przyjazna wodzie - aktywni błękitni

Program jest skierowany do szkół podstawowych woj. pomorskiego, wybranych kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” przyznawany jest przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Cele programu

Cel główny

Systematyczna  organizacja  działań  zmierzających  do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej
 • wyrobienie u uczniów szkół podstawowych poprawnych nawyków wykorzystywania wody i wyposażenie ich w  podstawową  wiedzę  z  zakresu  edukacji ekologicznej,
 • uświadomienie uczniom  wpływu  stanu  otaczającego  środowiska  na rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,
 • wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku   dbania  o  stan  środowiska  w  domu,  w  szkole i w miejscu zamieszkania,
 • promowanie ekologicznego  stylu  życia  w  środowisku  szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • pozyskiwanie sojuszników  oraz  wsparcia  podczas organizowanych działań,
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne oraz naukę pływania,
 • zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawniania turystyki wodnej, bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc.
 • wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji na temat ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i ochronie wód  w ogólnym kontekście ochrony środowiska,
 • wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „pakietów edukacyjnych” - ciekawych, wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.

Organizator programu

Organizatorem Programu „Szkoła przyjazna Wodzie AKTYWNI BŁĘKITNI” jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Ogólnopolski projekt edukacyjny "z kulturą mi do twarzy"

                                   Logo projektu z kulturą mi do twarzy

Ogólnopolski projekt edukacyjny "migasz ty, migam ja, miga cały świat"

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjny, skierowanym do grup przedszkolnych, klas nauczania początkowego, jak i dla indywidualnych osób zainteresowanych.

Realizacja zadań projektowych zaczęła się od dnia 15.09.2020 a zakończenie nastąpi 30.05.2021.

Autorem  i koordynatorem Projektu  jest Anna Taciak - nauczyciel Niepublicznego Przedszkola Leśna Polanka w Mechlinie, przy współpracy z dyrektorem przedszkola Paulina Fabisiak. Prowadzącą zajęcia w naszej szkole jest nauczyciel – Aldona Pander.

Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauki języka migowego. Wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez  kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz ideografii.

Język migowy pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów

w ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby „przeczytać”. Motywuje do samodzielnego wymyślania, pisania i czytania w głowie. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę.

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Uczy dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych. Nauka języka migowego umożliwia kontakt  z osobami z wadą słuchu. Przyczynia się do rozwoju umiejętności społecznych dziecka. Poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

 

Projekt jest zgody z obowiązującą Podstawą Programową oraz z 5 kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Szkolimy uczniów przedsiębiorczych empatycznych rozsądnych.

Gdańskie szkoły podstawowe.

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość.

Okres realizacji projektu:

01.09.2016 - 31.10.2018.


Parterzy projektu:

 • Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
 • Fundacja Edukacyjna ODITK
 • Stowarzyszenie Morena
 • DC Edukacja Sp. z o.o
 • VULCAN Sp. z o.o.

W ramach projektu prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkoły i realizowane są w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.

Główne założenia projektu to:

 1. Wzrost jakości kształcenia w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku pracy.
 2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów.
 3. Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.

Nasze działania:

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:

 • zajęcia terapii pedagogicznej;
 • zajęcia terapii psychologicznej;
 • zajęcia terapii SI;
 • zajęcia LEGO w matematyce;
 • zajęcia komputerowe;
 • sobotnie zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętności społeczne.

Koła zainteresowań:

 • Szkolne Koło Planszówkowe;
 • Koło Żeglarskie.

Inne:

 • Doposażenie szkolnej pracowni kulinarnej w naczynia i sprzęt AGD.
 • Pomoce do prowadzonych terapii i zajęć.
 • Rozbudowa szkolnego ogrodu.
 • Warsztaty dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Szkolenia dla nauczycieli.

Program "Gdańsk - jeMY zdrowo."

Szkoła promująca zdrowie

Codzienna twórcza praca całej społeczności szkolnej  została dostrzeżona przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i nagrodzona otrzymaniem Wojewódzkiego Certyfikatu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.