Procedury zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego  pracownikom
i uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37  im. Szarych Szeregów
w związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z opieki oraz zajęć w szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 oraz ich pracowników wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

 Cel wdrażanych procedur

 • Ustalenie zasad funkcjonowania Szkoły oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, uczniów, rodziców/opiekunów i pracowników, w czasie pracy, opieki oraz zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 w Gdańsku w czasie pandemii COVID-19.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników, uczniów oraz innych osób z zewnątrz.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 • Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników.
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczniów zakażenia koronawirusem.

 

 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM.
 • Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
 • Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie szkoły, stosownie do możliwości.
 • Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. Wyposażenie obsługi w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

 

 1. ZALECENIA DLA PRACOWNIKÓW:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 • Do pracy nie należy nosić biżuterii typu zegarek, bransoletka, pierścionki, utrudniającej właściwe mycie i dezynfekcję rąk.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 • Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się osoby, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym wprowadzenie różnych godzin przerw.
 • Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU,
  W KLASIE SZKOLNEJ.
 • Umieszczenie na terenie szkoły dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla pracowników i uczniów, a w szczególności przy wejściu na teren szkoły.
 • Do odwołania czynne będzie tylko jedno wejście do budynku.
 • Uczniowie odbierani będą od rodziców przez wyznaczonego pracownika przy wejściu do szkoły.
 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk.
 • Umieszczenie w każdej oznaczonej sali (klasy I-III) dozowników z żelem dezynfekującym.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu.
 • Wyłączenie czasowe z użytkowania pomieszczeń takich jak: sala komputerowa, gospodarstwa domowego, inne nie wyznaczone pracownie i sale.
 • Każda klasa I – III ma swoje wyznaczone pomieszczenie, w którym się rozbiera, bawi i uczy.
 • W salach nie będzie dywanów, do siedzenia posłużą materace, które należy dezynfekować każdego dnia i w miarę potrzeb.
 • W salach nie będzie „pluszaków”, tyko te zabawki, pomoce dydaktyczne, przybory gimnastyczne, które dadzą się w prosty sposób zdezynfekować.
 • W sali dla każdego ucznia będzie zabezpieczony indywidualny przybornik z potrzebnymi przyborami do pracy.
 • Bieżące dezynfekowanie toalet, windy, blatu sekretariatu (po każdym interesancie), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 • Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania maseczki, rękawiczek.
 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – gabinet pedagoga – sala 26.
 • Przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Poinformowanie wszystkich o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19.

 

 1. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA.
 • Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do szkoły, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U UCZNIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczeń nie powinien zostać wpuszczony na teren szkoły, zgodnie z wypełnionym wcześniej oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.
 • Jeśli w ciągu dnia zaobserwuje się u ucznia podwyższoną temperaturę, lub wystąpienie niepokojących objawów – wzywa się natychmiast rodziców/opiekunów prawnych, do przyjazdu których uczeń przebywa w wyznaczonej sali nr 26.
 • Uczeń do czasu przybycia rodziców/opiekunów przebywa pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły zachowując ustaloną odległość 2m.
 • Dyrektor lub pracownik wskazany przez Dyrektora zawiadamia rodziców.
 • Dyrektor lub wskazana osoba ustala listy pracowników, uczniów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  szkoły, w których przebywał uczeń i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną stosuje i przekazuje pracownikom otrzymane wytyczne.

 

 1. ZALECENIA/OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 • Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37 w Gdańsku.
 • Dostarczają do placówki Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia przesyła mailem na adres: sekretariat@sps37.edu.gdansk.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.
 • Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego uczestnictwo w zajęciach.
 • Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi do szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 • Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.
 • W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka w czasie pobytu w szkole (gorączka, uporczywy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem), są zobowiązani niezwłocznie po otrzymaniu informacji ze szkoły odebrać dziecko.

 

PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD HIGIENY JAKO FORMIE USTRZEŻENIA SIĘ PRZED ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM.

Woda i mydło są Twoimi najważniejszymi sprzymierzeńcami w walce z koronawirusem. Przestrzegaj kilku prostych zasad, a zmniejszysz ryzyko zakażenia.

Dbaj o odporność, wysypiaj się, dbaj o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Zachowaj odległości.

 • Nie podawaj ręki, nie całuj na powitanie, nie obejmuj.
 • Wirus przenosi się drogą kropelkową – zachowaj dystans od rozmówcy 1–1,5 metra.
 • Jeśli możesz zostań w domu i unikaj dużych skupisk ludzkich.
 • Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi. 

Zachowaj zasady higieny

 • Myj ręce mydłem przez 30 sekund, dokładnie, nie omijając żadnej części, tak jak jest to opisane w instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
 • zawsze jak wracasz do domu
 • zawsze przed jedzeniem
 • po przyjściu do pracy 
 • każdorazowo po przemieszczeniu się publicznym transportem
 • po skorzystaniu z toalety
 • po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu
 • zawsze, jeśli ręce są brudne, lepkie itp.
 • najlepiej wytrzyj ręce w papierowy ręcznik. Jeśli używasz ręcznika z tkaniny, pierz go często.
 • jeśli nosisz tipsy lub długie paznokcie, używaj szczoteczki do paznokci (i często ją dezynfekuj).

Zapoznaj się z instrukcją mycia rąk na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 • Jeśli mydło i woda nie są łatwo dostępne, użyj środka dezynfekującego zawierającego co najmniej 60% alkoholu. Możesz go też użyć po umyciu rąk.
 • Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je wyrzucaj.
 • Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem, a nie dłonią.
 • Nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa. 
 • W miarę możliwości włączniki światła, przyciski w windzie, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego palca.
 • Nie dotykaj guzików w autobusach, tramwajach i metrze, przycisków stop, ani żółtych guzików na przejściach.
 • W domu czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie (np. stoły, blaty, włączniki światła, klamki i uchwyty szafek) za pomocą wody z detergentem lub innych odpowiednich środków. 
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym).
 • Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas jedzenia. 
 • Nie jedz niczego bez umycia rąk, czyli na mieście nie rozpakowuj batonika czy innego jedzenia, żeby je zjeść.
 • Rutynowo czyść wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy, takie jak klawiatury, blaty i klamki. 

Załącznik nr 1

rece.png

Załącznik nr 2

dezynfekcja.png

Załącznik nr 3

maseczki.png

Załącznik nr 4

rekawiczki.png