REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PEJZAŻE POLSKI”

 • 1

Cele Konkursu

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

- rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności dzieci i młodzieży

 - kształtowanie wrażliwości w poszukiwaniu piękna w otaczającym świecie

 • 2

Organizator Konkursu

Katarzyna Kaczmarek i Olga Wyszomirska- Szmit w ramach ogólnopolskiego projektu

 1. „ Z kulturą mi do twarzy.”
 • 3

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów SPS nr 37 w Gdańsku
 2. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria (A) – klasy 1-3,

II kategoria (B) – klasy 4-6,

III kategoria (C) – klasy 7-8.

 1. Format zgłaszanych prac: A4 lub A3.
 2. W konkursie oceniane będą prace wykonane w każdej technice tradycyjnej przyjmujące formę rysunku lub obrazu.
 3. Prace mogą być zbiorowe lub indywidualne.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi (kartę zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym):

 

- imię, nazwisko i kategorię wiekową  autora pracy,

-zezwolenie potwierdzone podpisem rodzica lub opiekana na ekspozycję pracy z danymi autora na stronie internetowej SPS nr 37,

-imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego pracowało dziecko.

 

 

 • 4

Ocena prac konkursowych

1.Prace należy przekazać do p. Katarzyny Kaczmarek lub przesyłać scan / zdjęcie pracy  na adres kasiagd@tlen.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2020r.

 

 • 5

Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych i podpisanie zgody opiekuna na udział w konkursie jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w nim.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, klasy
  w zakresie publicznej ekspozycji.
 3. Administratorem danych jest SPS nr 37 w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji na stronie internetowej SPS nr 37 .
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

 

 • 6

Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 stycznia 2021 r.

Wyniki oraz wernisaż prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Zapraszamy!